Fiske

 

 Start/Home | Op/Return | Norsk | Dansk | English | Photos | Search | Site map | Latest updates | Links | Guestbook | Contact


   
Start/Home
Op/Return
Fiske links


Links
Hotel Alexandra
Hotel Loenfjord
Wadahl Hotel
Mitchi Norway
Den lille Lommebog

Thorning ByPortal
Maps
Møre & Romsdal
Sogn & Fjordane
Hordaland
Rogaland


Fjordhesten
Fuglereservat
Rovfugler

FISKE

Fritidsfiske
Med fritidsfiske menes alt fiske som hovedsaklig drives av rekreasjonsmessige grunner. Til forskjell fra næringsfiske, er formålet med fritidsfiske normalt ikke omsetning av fangsten. Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året.

Før du fisker må du gjøre deg kjent med lover og regler vedrørende fiske. Ved fiske etter laks, sjøaure og sjørøye gjelder dette blant annet krav om betaling av den statlige fiskeravgiften. Fiskere må også innhente tillatelse til å fiske fra rettighetshaver/grunneier. Det er dispensasjonsmuligheter fra kravet om betaling av fiskeravgift, og lovfestet at barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

Fiskerettighetene tilhører grunneier og fiske kan bare utøves med tillatelse fra grunneier. I Norge skilles det mellom arealene statsgrunn, statsallmenning og private eiendommer. Noen fiskere skal betale fiskeravgift.
Fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøaure og sjørøye) og innlandsfisk, herunder krepsing, reguleres etter Lov om laks- og innlandsfisk. Loven innfører fredningsprinsippet for anadrome laksefisk og for annen fisk i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det går anadrome laksefisk. (les mer om Lakse- og innlandsfiskloven på DNs sider om Lover og forskrifter)

Innlandsfiske
Norge har en mengde innsjøer, tjern, bekker og elver. I de aller fleste av disse er det fisk. Aure, røye og ål er de vanlige artene. I elver som munner ut i sjøen finner en laks og sjøaure. Storparten av alt dette er tilgjengelig for folk flest.

Sjøfiske
Fiske i sjøen er fritt for alle. I fjordene kan det være bra fiske, og spesielt de som er ute etter ål, kan fiske godt her. Beste sjøfisket opplever en ved kysten. Både frå land og båt kan en få fin fangst. Havfisketurer blir skipet fra Kalvåg. Ta med utstyr for tyngre fisk i så tilfelle.

Fiskesykdommer i ferskvann
Smitte spreder seg lett og noen enkle regler må følges:

Fiskeredskapen skal være tørr, eller desinfisert, før den blir brukt i nye vassdrag. Tøm aldri vannbeholdere o.l. direkte i vassdrag. Det er forbutt å fiske med levende fisk som agn, og å sprede nye arter i vassdraga. Gjær deg kjent med fiskereglene og respekter dem.

Brosjyre for fiskeavgifter 2004

Hvem er pliktig til å betale fiskeravgift?
Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i vassdrag er pliktig til å betale fiskeravgift, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk § 30. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke greier å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen. For fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i sjøen, skal det bare betales avgift ved bruk av faststående redskap (lakseverp (sitjenot), kilenot og krokgarn). Fiskeravgiften for fiske etter disse artene er 180 kroner året.

Nye regler! - Ingen fiskeravgift for fiske etter innlandsfisk!
Fra og med 1. januar 2002 skal det ikke betales fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps. Du må fortsatt kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren for slikt fiske. Med innlandsfisk menes all fisk i ferskvann unntatt laks, sjøaure og sjørøye. I vassdrag med laks, sjøaure og sjørøye, regnes fiske ovenfor lakseførende del av elva som innlandsfiske.

Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for det fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.

Hvor og hvordan betales fiskeravgift?

Betaling ved bruk av ferdigutfylt giro
Giro for innbetaling av fiskeravgift fås ved postkontor/posthandel. Fiskeravgiften kan betales i post og bank.

Avgiften kan også betales ved bruk av brevgiro, telebank og nettbank. Plastkortet skal da tas ut, og det skal krysses av på giroen for ”Kvittering tilbake”. Da sender banken/Posten en kvitteringsoblat (etikett) som skal limes på fiskekortet.

Dispensasjonsmuligheter
Skoler eller institusjoner som har fiske som en del av undervisning, behandling eller aktivitetstilbud og asylmottak kan gies dispensasjon fra plikten for å betale fiskeravgift. Dispensasjonen gjelder bare i sammenheng med organisert undervisning og behandling, for elever eller klienter sammen med leder.

Søknaden skal sendes hjemstedskommunen. En dispensasjon vil ikke frita fra plikten til å innhente fisketillatelse fra fiskerettshaver. Det kan ikke gies dispensasjon til fiskekonkurranser, fiskekurs, utflukter, organiserte fisketurer eller andre former for organisert fiske.

Kontrollplikt
Fiskekortselger har plikt til å kontrollere om fiskeravgift er betalt, eller at det er gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke ved salg av fiskekort fra automater eller andre selvbetjeningsinnretninger når kortet er påført opplysning om plikten til å betale fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift eller dispensasjon fra kommunen skal medbringes under fiske og vises fram dersom politi eller oppsynspersonell forlanger det.

Videresalg av fiskeravgiftskort
Fiskekortselgere og andre kan gå til innkjøp av fiskeravgiftskort for videresalg til fiskere. For denne tjenesten kan vedkommende i tillegg til avgifta beregne seg en godtgjørelse på 10% av avgiftas størrelse samt portoutgifter, som fiskeren må betale. Innkjøpte fiskeravgiftskort som ikke blir solgt sendes Direktoratet for naturforvaltning for refusjon når fiskeåret er omme.

Innbetaling av fiskeravgift og bruk av Statens fiskefond
Inntektene fra salg av fiskeravgift tilfaller Statens Fiskefond. I 2000 betalte omkring 224 000 fiskere fiskeravgiften og tilførte Statens Fiskefond 29,7 mill kroner. Midlene fra Statens Fiskefond går blant annet til tilrettelegging for fritidsfiske som for eksempel bygging av stier, fiskeplasser for rullestolbrukere, skilting og fiskeguider, og til tiltak for å ta vare på og utnytte fiskeressursene på best mulig måte som bygging av fisketrapper, kultiveringsanlegg, lakseoppsyn langs kysten, tiltak for å redde laksen i vassdrag infisert av Gyrodactylus salaris. En del av midlene går til kjøp av forskningsprosjekter. Bruken av Statens fiskefond i 2000 er vist i figuren nedenfor. Les om antall innbetalinger i Miljøstatus i Norge.

Fiskekort
Retten til å fiske etter innlandsfisk, kreps, laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag tilhører grunneier. Dette gjelder enten det er private grunneiere, statsallmenning (fjellstyrer) eller statsgrunn (Statskog). Fiskekort kan kjøpes i nærheten av fiskeplassen, hos grunneier eller hos sportsforretninger, turistkontor, campingplasser osv. Fiskekortet gir ofte opplysninger om når, hvor og hvordan en kan fiske. Vanligvis kan en velge mellom døgn-, todøgn-, uke- og sesongkort.

Sportsfiske i sjøen er gratis
Det stilles ikke krav om betaling av fiskeravgift eller kjøp av fiskekort for fritidsfiske med stang eller håndsnøre etter saltvannsfisk. Det samme gjelder for fiske i sjøen etter sjøørret, laks og sjørøye. Unntaket kan være lokale fredningssoner rundt elvemunninger. Fisket kan pågå hele året. (les mer om fiskeregler)

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil. Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

Barns rett til gratis fiske

Bare innlandsfiske
Barn og unge som ikke har fylt 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august. Reglene om gratis fiske gjelder kun for innlandsfiske, og gjelder fiske fra båt eller fra land med stang og håndsnøre. Dette er lovfestet i lov om lakse- og innlandsfisk § 18. Ordningen er framkommet på bakgrunn av et samarbeid mellom bl.a miljøforvaltningen, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag.

Slik gjør du
I områder hvor det er salg av fiskekort skal det tas kontakt med kortselger. Fiskeren vil da få et ”gratis” fiskekort. Det skal tas med legitimasjon som viser at fiskeren er under 16 år. I områder hvor det ikke selges fiskekort kan barn og ungdom under 16 år fiske uten å spørre grunneier om tillatelse.

Unntak
Reglene om gratis fiske gjelder ikke i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det er laks, sjøaure eller sjørøye. Reglene gjelder heller ikke krepsefangst, og ikke fiske i kunstige fiskedammer.

I tillegg er det i enkelte vann eller vassdrag gjort ytterligere unntak fra bestemmelsene. Dette gjelder vann der barns rett til gratis fiske vil være til vesentlig skade for fiskekulturarbeidet eller rettighetshavers fiske. Fylkesmannen kan i slike områder etter søknad begrense slikt fiske, og informerer om dette gjennom en plakat.

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
NO-7005 TRONDHEIM
Tel.: +47 73 58 05 00, Fax: +47 73 58 05 01
www.dirnat.no

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Landbruksavdelinga
NO-5840 HERMANNSVERK
Tel.: +47 57 65 51 51
Fax: + 47 57 65 50 55


 

 


Make this my home page

 


Copyright © 2003-2010 Fjordnorge -
www.fjordnorge.dk - All rights reserved - 
 Revised/Opdateret 29-03-2010 - Contact us

Vestlandet i Norge

Vis denne siden til familie og venner
Show this site to friends and family
Click here